Prezentacja programu działań prezydencji niemieckiej (debata)

Prezentacja programu działań prezydencji niemieckiej (debata)

Hasło tej prezydencji brzmi „Razem odbudujemy Europę”. Mam nadzieję, że nie będzie ono pustym sloganem, ale przełoży się na realne działania, mające na celu wyciągnięcie Europy z kryzysu. Właściwie funkcjonujący jednolity rynek powinien znaleźć się w centrum procesu naprawy gospodarki Unii Europejskiej po pandemii COVID-19. Powinniśmy skoncentrować się nie tylko na przywróceniu jego właściwego funkcjonowania, ale także działać na rzecz jego dalszego wzmocnienia i rozwoju.

Polska konsekwentnie popiera eliminację wszystkich barier i utrudnień administracyjnych, które ograniczają transgraniczną działalność przedsiębiorców. Konieczne jest również zagwarantowanie, aby istniejące przepisy były prawidłowo implementowane w państwach członkowskich. Nie możemy wykorzystywać pandemii do wprowadzania środków protekcjonistycznych. Przykładem takich działań jest przygotowywana obecnie część socjalno-rynkowa Pakietu Mobilności I, która jest sprzeczna z założeniami polityki klimatycznej, ale przede wszystkim nie bierze pod uwagę nowej rzeczywistości gospodarczej i kluczowej roli, jaką odgrywa sektor transportowy w utrzymywaniu łańcuchów dostaw. Mówiąc o wspólnocie w walce ze skutkami COVID-19, nie możemy przedkładać interesu jednych nad interes drugich.

Kolejną kwestią jest Europejski Zielony Ład. Tu również można zauważyć nierówne traktowanie państw członkowskich w kwestii dostosowania do „energetycznej rewolucji”. Jeżeli chcemy działać i wprowadzać zmiany efektywnie, to musimy robić to z poszanowaniem i ze zrozumieniem wszystkich uczestników wspólnoty europejskiej.”