Przedmiot: Dwustronna umowa inwestycyjna z Tajwanem jako kolejny logiczny krok w kierunku wzmocnienia więzi UE z Azją i przeciwwagi dla ekspansji gospodarczej Chin

Przedmiot: Dwustronna umowa inwestycyjna z Tajwanem jako kolejny logiczny krok w kierunku wzmocnienia więzi UE z Azją i przeciwwagi dla ekspansji gospodarczej Chin

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-005882/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Anna Fotyga (ECR), Fabio Massimo Castaldo (NI), Engin Eroglu (Renew), Michael Gahler (PPE), Helmut Geuking (ECR), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Rasa Juknevičienė (PPE), Eugen Jurzyca (ECR), Beata Kempa (ECR), Andrius Kubilius (PPE), David Lega (PPE), Ryszard Antoni Legutko (ECR), Aušra Maldeikienė (PPE), Beata Mazurek (ECR), Liudas Mažylis (PPE), Javier Nart (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR), Ivan Štefanec (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Witold Jan Waszczykowski (ECR), Charlie Weimers (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Roberts Zīle (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Miriam Lexmann (PPE)

Przedmiot: Przedmiot: Dwustronna umowa inwestycyjna z Tajwanem jako kolejny logiczny krok w kierunku wzmocnienia więzi UE z Azją i przeciwwagi dla ekspansji gospodarczej Chin

W ostatnich latach UE aktywnie promowała strategię na rzecz konektywności Europa-Azja. Po podpisaniu umów o wolnym handlu z Japonią, Koreą, Singapurem i Wietnamem podpisanie dwustronnej umowy inwestycyjnej z Tajwanem jest kolejnym logicznym krokiem w kierunku wzmocnienia więzi UE z Azją i przeciwwagi dla ekspansji gospodarczej Chin. W przeciwieństwie do Chin Tajwan jest dla UE partnerem o podobnych poglądach na wiele kwestii, takich jak zaangażowanie na rzecz wolności, demokracji, wolnego rynku i praw człowieka. W 2019 r. Tajwan był piątym co do wielkości partnerem handlowym UE w Azji i jej 15. partnerem handlowym na świecie. Jeśli chodzi o inwestycje dwustronne, UE jest największym źródłem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Tajwanie. Istnieje również szereg możliwości pobudzenia tajwańskich inwestycji w UE. Swoją siedzibę na Tajwanie ma wiele przedsiębiorstw, które są światowymi liderami w dziedzinie technologii przyszłości, a dwustronna umowa inwestycyjna wzmocni wspólne przedsięwzięcia z tajwańskimi partnerami. Kompetencje w zakresie formalnego pogłębienia stosunków inwestycyjnych i dokonywania w nich zmian prawnych należą do instytucji UE. Umowa inwestycyjna przyniosłaby znaczne korzyści obu partnerom.

1. Zgodnie z pismem w sprawie oceny skierowanym do komisarza ds. handlu V. Dombrovskisa Parlament wezwał do szybkiego rozpoczęcia negocjacji inwestycyjnych z Tajwanem. Czy w związku z tym Komisja zamierza rozpocząć negocjacje w najbliższej przyszłości?

2. Czy Komisja posiada harmonogram tych negocjacji?


Odpowiedź na piśmie na pytanie E-005882/2020 udzielona przez Wiceprzewodniczącego wykonawczego Valdisa Dombrovskisa
w imieniu Komisji Europejskiej
(22.12.2020)

Unia Europejska (UE) i Tajwan to partnerzy o podobnych poglądach, których łączy zaangażowanie na rzecz wolności, demokracji, otwartych rynków, praw człowieka i praworządności. Ponadto istotne i prężne dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne UE z Tajwanem stwarzają potencjał do dalszego zacieśniania więzi, zważywszy na synergię i komplementarność unijnych sektorów gospodarki i inwestycji.

UE i Tajwan regularnie prowadzą dialog polityczny dotyczący kwestii gospodarczych, handlowych i inwestycyjnych. Od 2017 r. odbyło się sześć spotkań grupy roboczej ds. inwestycji, podczas których przeprowadzono owocną, merytoryczną wymianę poglądów na temat szerokiego spektrum kwestii politycznych i zmian legislacyjnych. Te techniczne dyskusje pogłębiły wzajemne zrozumienie odnośnych ram regulacyjnych dotyczących inwestycji.

Komisja nie podjęła jeszcze decyzji o rozpoczęciu negocjacji inwestycyjnych z Tajwanem, ani nie opracowała ich harmonogramu. Tymczasem UE nadal ściśle współpracuje z Tajwanem, m.in. w celu usunięcia pewnych utrzymujących się barier handlowych, jakie napotykają europejscy eksporterzy.