Przedmiot: Dyskwalifikacja jednoosobowych działalności gospodarczych

Przedmiot: Dyskwalifikacja jednoosobowych działalności gospodarczych

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-001269/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot: Dyskwalifikacja jednoosobowych działalności gospodarczych

Kryteria udzielania pomocy finansowej przedsiębiorstwom najbardziej dotkniętym negatywnymi skutkami gospodarczymi trwającej już ponad rok pandemii COVID-19, zatwierdzone przez Komisję Europejską, jawnie dyskryminują przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Wobec powyższego wiele polskich firm zostało pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia. Dotyczy to np. pilotów świadczących usługi w transporcie lotnictwa pasażerskiego.

Proszę zatem Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na czym, według Komisji, polega praworządność, w skład której wchodzi równość wobec prawa, jeśli dyskwalifikuje się jednoosobowe działalności gospodarcze z otrzymania pomocy finansowej w trudnych gospodarczo czasach pandemii COVID-19, w których właśnie te najmniejsze działalności gospodarcze są najbardziej zagrożone upadłością?

2. Czy i jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu udzielenia wsparcia finansowego samozatrudnionym ze szczególnym uwzględnieniem pilotów lotnictwa pasażerskiego?


Odpowiedź na piśmie na pytanie P-001269/2021 udzielona przez komisarz Margrethe Vestager
w imieniu Komisji Europejskiej
(08.04.2021)

1. Decyzja o przyznaniu pomocy państwa leży w gestii danego państwa członkowskiego. Komisja przyjęła tymczasowe ramy środków pomocy(1) w marcu 2020 r. i do chwili obecnej dokonała ich przeglądu pięciokrotnie w celu umożliwienia państwom członkowskim przyznawania pomocy przedsiębiorstwom, w tym osobom samozatrudnionym, które doświadczyły niedoboru płynności w czasie pandemii COVID-19.

2. Tymczasowe ramy zawierają środki, które odnoszą się konkretnie do osób samozatrudnionych, takie jak pomoc w formie odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne oraz wsparcie dochodów osób samozatrudnionych, które w wyniku wprowadzenia środków krajowych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 zawiesiły lub ograniczyły działalność gospodarczą. Komisja będzie nadal monitorować rozwój pandemii oraz jej skutki gospodarcze i, w razie potrzeby, dostosuje tymczasowe ramy, biorąc pod uwagę kwestie konkurencji oraz gospodarcze.