Przedmiot: Rzekome naruszenie zasad praworządności we Francji i Hiszpanii

Przedmiot: Rzekome naruszenie zasad praworządności we Francji i Hiszpanii

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005639/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot: Rzekome naruszenie zasad praworządności we Francji i Hiszpanii

Docierają do nas niepokojące informacje z Hiszpanii, gdzie rząd, do czego ma prawo, zmienia zasady wyboru tamtejszej Krajowej Rady Sądownictwa, która w dalszym ciągu będzie wybierana przez parlament, ale nie, jak to było dotychczas 3/5 większości głosów, a większością 50% + 1, oraz niepokojące doniesienia z Francji, gdzie francuscy sędziowie w piśmie do Komisji Europejskiej wskazują na rzekome „łamanie praworządności” i „niezależności francuskich sądów” przez władzę i wprowadzane przez nią reformy.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń, w których to Polska została bezpodstawnie zaatakowana za łamanie zasad tzw. „praworządności” i mając na uwadze równe traktowanie państw wspólnoty i dobro wszystkich obywateli, zwracam się do Komisji o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w obliczu niesłusznych ataków na Polskę, Komisja zamierza podjąć analogiczne działania wobec Francji i Hiszpanii.

2. Czy Komisja zamierza wszcząć art. 7 przeciwko ww. państwom?

3. Czy w związku z wydarzeniami w Hiszpanii i we Francji, które rzekomo godzą w podstawowe wartości europejskie, Komisja ma w planie uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności w tych krajach?


Odpowiedź na piśmie na pytanie P-005639/2020 udzielona przez komisarza Didiera Reyndersa
w imieniu Komisji Europejskiej
(03.02.2021)

Dnia 30 września 2020 r. Komisja opublikowała pierwsze roczne sprawozdanie na temat praworządności(1), które jest centralnym elementem nowego europejskiego mechanizmu praworządności. Sprawozdanie zawiera przegląd istotnych zmian w zakresie praworządności we wszystkich państwach członkowskich, w tym zmian dotyczących ich systemów wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście Komisja uważnie śledzi rozwój wydarzeń w Hiszpanii i Francji, w tym rozwój sytuacji przedstawiony w piśmie, do którego odnosi się Szanowna Pani Poseł. Komisja przypomina, że każdy system wymiaru sprawiedliwości jest inny i należy go zawsze rozpatrywać w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem kontekstu prawnego oraz całego mechanizmu kontroli i równowagi w danym państwie członkowskim.

Komisja uważa, że nie ma podstaw do wszczęcia procedury na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w odniesieniu do Hiszpanii ani Francji.

Przyjęte rozporządzenie w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii(2) zawiera obiektywne kryteria i jasne przepisy dotyczące tego, co stanowi naruszenie zasad praworządności w świetle interesów finansowych UE. Komisja będzie monitorować sytuację we wszystkich państwach członkowskich w świetle tego rozporządzenia.