Przedmiot: Zapytanie do Komisji ws. transformacji cyfrowej

Przedmiot: Zapytanie do Komisji ws. transformacji cyfrowej

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-003405/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot: Zapytanie do Komisji ws. transformacji cyfrowej

Cyfrowa transformacja ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju Europy oraz bez wątpienia będzie odgrywać ważną rolę w szybkim wyjściu z kryzysu związanego z Covid-19. Nowe technologie są podstawą nowoczesnej, rozwijającej się gospodarki. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż Komisja dostrzega znaczenie technologii cyfrowych w naszej codzienności, które będą mieć decydujący wpływ na naszą Wspólnotę. Musimy pamiętać, że transformacja cyfrowa powinna służyć wszystkim, zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom, a środki na nią przeznaczone powinny iść w parze z ambitnymi planami Komisji. Mając na uwadze powyższe proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy brane jest pod uwagę zwiększenie środków zapisanych w unijnym budżecie na lata 2021-2027, przeznaczonych na cyfryzację biedniejszych i słabiej rozwiniętych regionów Europy?
2. Jakie działania zamierza podjąć Komisja w celu stworzenia ulg i ułatwień dla sektora innowacji i branży IT?
3. Jakie działania zamierza podjąć Komisja by zmniejszyć zależność cyfrową Europy od dostawców infrastruktury cyfrowej spoza Europy?


Odpowiedź na piśmie na pytanie P-003405/2020 udzielona przez komisarza Thierry’ego Bretona
w imieniu Komisji Europejskiej
(26.8.2020)

Reformy i inwestycje związane z transformacją ekologiczną i cyfrową stanowią jądro Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności[1]. Państwa członkowskie przedłożą krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności spójne z długoterminowymi strategiami Unii. Wspomniany instrument będzie dostępny dla wszystkich państw członkowskich, a środki będą przydzielane na podstawie kryteriów odzwierciedlających zakres i skalę potrzeb w zakresie zwiększania odporności.

Również w ramach polityki spójności Komisja zaproponowała cel szczegółowy dotyczący cyfryzacji[2], tak aby uwzględnić potrzeby mniej zamożnych i słabiej rozwiniętych regionów UE. Ponadto w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji[3] mogą być wspierane działania w zakresie cyfryzacji i łączności, o ile pomagają one łagodzić skutki przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Komisja dąży do budowy prawdziwej gospodarki opartej na danych jako motorze innowacji i tworzenia miejsc pracy oraz proponuje działania legislacyjne mające zwiększyć udostępnianie danych oraz usunąć bariery dla handlu elektronicznego. Komisja zaproponowała wspieranie inwestycji w łączność i strategiczne ogniwa unijnych łańcuchów wartości, w tym łańcuchów cyfrowych, tak aby zwiększyć strategiczną autonomię Unii. Komisja planuje pobudzić inwestycje w obszarach o krytycznym znaczeniu, takich jak obliczenia wielkiej skali, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, umiejętności cyfrowe, przestrzenie danych oraz infrastruktura bezpiecznej chmury – konkretnie ma to nastąpić w ramach programu „Cyfrowa Europa”[4]. Komisja będzie w dalszym ciągu ułatwiać współpracę między innowacyjnymi przedsiębiorstwami a prywatnymi inwestorami, np. poprzez organizowanie wydarzeń, w trakcie których produkty są przedstawiane potencjalnym inwestorom.


[1] COM(2020) 408 final – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
[2] COM(2018) 372 final – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (art. 2).
[3] COM(2020) 453 final – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji.
[4] COM(2018) 434 final – Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *