Przedmiot: Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Przedmiot: Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-004947/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot:  Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Europejski Zielony Ład to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoimy. Wszyscy doskonale wiemy, jak istotnym jest dbanie o naszą planetę, która jest tylko jedna. Światowa konsumpcja rośnie w zastraszającym tempie, ilość wytwarzanych odpadów według Banku Światowego może wzrosnąć o 70% do 2050 roku. Kluczowym elementem w walce z tymi zmianami może okazać się strategia na rzecz neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, która jest częścią „Green Deal”. Gospodarka o obiegu zamkniętym to szansa m.in. na zwiększenie unijnego PKB, stworzenie nowych miejsc pracy, rozwój MŚP oraz zapewnienie wysokiej jakości, funkcjonalnych i bezpiecznych produktów, które będą wydajne, przystępne cenowo i będą nadawać się do ponownego przetworzenia. By tak się stało, musimy działać wspólnie i na równych zasadach. W związku z powyższym proszę Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

1.    Czy przed wprowadzeniem zmian zostanie uwzględniona kondycja poszczególnych gospodarek państw członkowskich po ograniczeniu, ustaniu pandemii COVID-19?

2.    Jakie działania zamierza podjąć Komisja, by równolegle z nakładanym obowiązkiem wytwarzania produktów podlegających naprawie wspierać rozwój sektora usług w zakresie napraw i konserwacji?

3.    Czy w planach Komisji jest rozważane wprowadzenie przepisów eliminujących możliwość wprowadzenia do obrotu wyrobów z importu, które mogą stwarzać nieakceptowalne ryzyko dla zdrowia i środowiska?


Odpowiedź na piśmie na pytanie P-004947/2020 udzielona przez komisarza Virginijusa Sinkevičiusa
w imieniu Komisji Europejskiej
(18.11.2020)

W dniu 21 lipca 2020 r. Rada Europejska jednogłośnie zatwierdziła wniosek Komisji dotyczący przeznaczenia 30 proc. środków pochodzących z NextGenerationEU i wieloletnich ram finansowych na lata 2021‐2027 na działania w dziedzinie klimatu, zgodnie z celami Zielonego Ładu(1). Każde państwo członkowskie przygotuje własny plan odbudowy i zwiększania odporności w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Plany te mają przyczynić się do transformacji ekologicznej(2), w tym poprzez promowanie gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu, i powinny być spójne z zaleceniami dla poszczególnych krajów, zapewniając tym samym uwzględnienie specyfiki krajowej.

Państwa członkowskie mają obowiązek zachęcać do udostępniania części zamiennych, instrukcji obsługi lub innego wyposażenia umożliwiającego naprawę i ponowne użycie produktów(3). Możliwość naprawy jest również systematycznie uwzględniana w wymogach dotyczących ekoprojektu(4) dla produktów związanych z energią. W kontekście inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zrównoważonej polityki produktowej zapowiedzianej w nowym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym(5) Komisja uwzględni większą liczbę typów produktów , będzie dążyć do ustanowienia nowego „prawa do naprawy”, na przykład w odniesieniu do dostępności części zamiennych lub dostępu do możliwości naprawy, a w przypadku technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektroniki – prawa do aktualizacji .

Produkty wprowadzane na rynek europejski muszą spełniać unijne wymogi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wdrożenie nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku(6) oraz środków mających na celu wzmocnienie unii celnej UE usprawni egzekwowanie przepisów na jednolitym rynku i na granicach zewnętrznych UE. Dodatkowe środki będą dotyczyć poprawy egzekwowania rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów(7) na granicach UE oraz promowania współpracy z platformami internetowymi.