Przedmiot: Wsparcie i ochrona europejskich producentów poprzez wprowadzenie obowiązku oznaczania produktów

Przedmiot: Wsparcie i ochrona europejskich producentów poprzez wprowadzenie obowiązku oznaczania produktów

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie E-003646/2020
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot: Wsparcie i ochrona europejskich producentów poprzez wprowadzenie obowiązku oznaczania produktów

Od wielu lat Komisja Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów, które na poziomie wspólnotowym stworzyłyby ramy prawne korzystania z oznaczeń „Made inˮ.
Pandemia koronawirusa ujawniła słabość przepisów chroniących wspólny europejski rynek przed dostawami towarów niskiej jakości i niejednokrotnie nienadających się do użytku produktów. Musimy chronić naszych rodzimych przedsiębiorców i maksymalnie wzmacniać ich konkurencyjność na wewnętrznym rynku. Dlatego rozwiązania, które wprowadzimy muszą być korzystne dla europejskiej gospodarki i europejskich firm, w szczególności tych małych z sektora MŚP. Powinniśmy też chronić konsumentów. Oznakowanie „Made inˮ jest ich prawem, powinni wiedzieć, skąd konkretnie pochodzi towar, który kupują. Mając na uwadze powyższe proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy i kiedy Komisja zamierza wprowadzić obowiązek oznaczania kraju pochodzenia produktu przed wprowadzeniem danego towaru na rynek wspólnotowy i używania znaku „Made inˮ wskazującego, w którym kraju został on wytworzony?
2. Jakie inne mechanizmy ochronne zamierza wprowadzić Komisja, by uchronić rynek wewnętrzny przed napływem wątpliwej jakości towarów spoza Europy?


Odpowiedź na piśmie na pytanie E-003646/202 udzielona przez komisarza Thierry’ego Bretona
w imieniu Komisji Europejskiej
(3.9.2020)
1. W ramach programu prac na 2020 r. Komisja zapowiedziała wycofanie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych[1], które zawierało propozycję przepisu dotyczącego etykiety „Made in”. Wynika to z faktu, że wniosek został zablokowany na kilka lat w Radzie i został częściowo zastąpiony „pakietem towarowym”, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia (UE) 2019/1020[2]. Komisja ogłosiła, że przedstawi nowy wniosek w ramach kontroli sprawności regulacyjnej i oceny funkcjonowania dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów[3]. Zmieniony program prac Komisji na 2020 r. przewiduje przyjęcie tego wniosku w drugim kwartale 2021 r.[4] Obecnie nie istnieje plan zakładający wprowadzenie etykiety „Made in”, która nie stanowi wymogu dotyczącego bezpieczeństwa produktów.
2. Rozporządzenie (UE) 2019/1020, które wejdzie w życie w 2021 r., wzmacnia uprawnienia państw członkowskich w zakresie egzekwowania prawa, wzmacnia koordynację między organami nadzoru rynku, ustanawia Unijną Sieć ds. Zgodności Produktów oraz określa ramy szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej w zakresie nadzoru rynku, w tym w zakresie kontroli przywozu. Ponadto w dziedzinie e-handlu Komisja opracowuje narzędzia informatyczne, które zwiększą zdolności UE w zakresie nadzoru rynku.

Przed końcem 2020 r. Komisja zamierza zaproponować akt prawny o usługach cyfrowych, aby wyjaśnić i zharmonizować obowiązki platform internetowych. W ramach obecnego procesu konsultacji publicznych i oceny skutków analizowane są również warianty postępowania z nielegalnymi produktami i treściami online, w tym opcje dotyczące usługodawców mających siedzibę poza UE, którzy świadczą swoje usługi na rynku europejskim. Konsultacje publiczne w sprawie aktu o usługach cyfrowych potrwają do 8 września 2020 r.


[1] Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE (COM(2013) 78 final – 2013/0049 (COD)).
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
[3] Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4), ze zmianami.
[4] COM(2020) 440 final, załącznik II.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *