Przedmiot: Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce

Przedmiot: Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-002958/2020/rev.1
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot: Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce

W czasach trwającej pandemii rolnictwo jest tą częścią europejskiej gospodarki, która znacząco odczuwa jej skutki. Pogarszająca się sytuacja hodowców drobiu w Polsce, spowodowana drastycznym spadkiem cen sprzedaży drobiu, wzrostem kosztów produkcji dyktowanym wzrostem cen pasz, zmusza do podjęcia skutecznych działań, by chronić polskich producentów funkcjonujących na wspólnym europejskim rynku oraz chronić branżę, która generuje około 4 mld euro rocznie wpływu do polskiego budżetu.

W trosce o polskich producentów drobiu zwracam się do Komisji z zapytaniem:
1. Jakie kroki zamierza podjąć Komisja, by wesprzeć polskich hodowców drobiu w tych trudnych czasach?
2. Czy istnieje możliwość włączenia rynku drobiu i jaj do art. 219, 221 i 222 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków? Umożliwi to uruchomienie środków pomocowych dla tej branży.
3. Czy brane jest pod uwagę odrzucenie wniosku Ukrainy o zwiększenie kwoty dostępu mięsa drobiowego do rynku UE?


Odpowiedź na piśmie na pytanie P-002958/2020 udzielona przez komisarza Janusza Wojciechowskiego
w imieniu Komisji Europejskiej
(3.7.2020)
Od początku ograniczeń w przemieszczaniu się Komisja przyjęła szereg środków mających na celu złagodzenie skutków społeczno-gospodarczych pandemii Covid-19: tymczasowe ramy pomocy państwa; inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII +) wspierająca rolników i obszary wiejskie; oraz środki elastyczności, w szczególności zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie i płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W dniu 30 kwietnia 2020 r. Komisja zaproponowała również zmianę rozporządzenia (UE) nr 1305/2013[1] w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, aby umożliwić państwom członkowskim dokonywanie płatności ryczałtowych na rzecz rolników i małych przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. W dniu 27 maja 2020 r. Komisja przedstawiła plan odbudowy „Europejski Instrument na rzecz Odbudowy” oraz zmieniony wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych. Środki te są również dostępne dla sektora drobiowego.

Drób i jaja nie są wyłączone z art. 219, 221 i 222 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013[2], ale Komisja nie przyjęła szczególnych środków w odniesieniu do drobiu objętego ich zakresem. Ze względu na krótki cykl produkcyjny łańcuch dostaw szybko dostosowuje się do wahań popytu. W związku z tym pomoc dla tego sektora będzie pochodzić bezpośrednio z rynku. W istocie, od czasu stopniowego ponownego otwarcia usług gastronomicznych, ceny drobiu wykazują obiecujące oznaki wzrostu. Zmiana układu o stowarzyszeniu/pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą powodująca zwiększenie kwoty dla drobiu o 50 000 ton oraz przywrócenie taryfy dla przywozu pozakwotowego w ramach pozycji taryfowych CN 0207 13 70 i CN 0207 14 70 weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. Obecnie nie ma żadnych innych oczekujących na rozpatrzenie wniosków ukraińskich o zwiększenie dostępu do rynku UE dla drobiu.


[1] Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
[2] Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *