Przedmiot: Unijna strategia szczepień

Przedmiot: Unijna strategia szczepień

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie O-000257/2021
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Beata Mazurek (ECR)

Przedmiot: Unijna strategia szczepień

Pandemia COVID-19 to historyczne wyzwanie dla całej Europy i całego świata. W tych trudnych dla nas czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy jedności w działaniu i podejmowaniu decyzji, by skutecznie przeciwstawić się zarazie. Temu ma służyć wspólna unijna strategia szczepień, na którą zgodziły się wszystkie państwa członkowskie i która daje Komisji mandat do negocjowania i zakupu szczepionek przeciw COVID-19 dla wszystkich państw wspólnoty. Dziwi więc fakt, że Niemcy wyłamały się z tych ustaleń i dokonały zakupu szczepionek na własną rękę, głęboko naruszając zasadę unijnej solidarności. Mając na uwadze to niewłaściwe zachowanie i złamanie umowy przez Niemcy, proszę Komisję o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Komisja miała wiedzę i wyraziła zgodę na zawarcie osobnej umowy przez Niemcy na zakup szczepionek przeciwko COVID-19?

2. Jakie konsekwencje prawne zamierza wyciągnąć Komisja wobec Niemiec w związku z ewidentnym złamaniem umowy przez ten kraj, upoważniającej Komisję do negocjacji i zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 dla państw członkowskich?

3. Czy stosowanie podwójnych standardów i faworyzowanie niektórych państw członkowskich nie zagrozi jedności Unii Europejskiej i czy nie stanie się niebezpieczną normą w działalności unijnych instytucji?


Odpowiedź na piśmie na pytanie O-000257/2021 udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides
w imieniu Komisji Europejskiej
(11.05.2021)

Opracowując strategię UE dotyczącą szczepionek przeciwko COVID-19(1), Komisja zapewniła państwom członkowskim możliwość korzystania ze szczepionek w tym samym czasie w miarę, jak stają się one dostępne.

Komisja zabezpieczyła dotychczas zestaw szczepionek liczący ponad 2,6 mld dawek i ogłosiła, że rozpocznie negocjacje z BioNTech-Pfizer w sprawie trzeciej umowy na dostawę 1,8 mld dawek szczepionki w latach 2021‐2023.

Komisja uważa, że te linie dostaw w pełni zaspokoją potrzeby państw członkowskich.

Biorąc pod uwagę zasadę lojalnej współpracy i postępując zgodnie z unijną strategią dotyczącą szczepionek przeciwko COVID-19, Komisja zawsze zdecydowanie zachęcała państwa członkowskie do informowania jej oraz pozostałych państw członkowskich o potrzebie dodatkowych dawek, tak aby odnośne dyskusje odbywały się w przejrzysty sposób podczas posiedzeń Rady Sterującej i prowadziły do wspólnej decyzji, która może przynieść korzyści wszystkim państwom członkowskim.

Niektóre państwa członkowskie zainwestowały również na szczeblu krajowym w zwiększenie produkcji szczepionek. Jeżeli tak, uzgodniły one szczególne rozwiązania jako podstawę inwestycji publicznych lub zastosowanie mają szczególne przepisy krajowe. Informacje te, zgodnie z wiedzą Komisji, zostały jednak w przejrzysty sposób przekazane jej do oceny, w tym w świetle mających zastosowanie reguł konkurencji.

Jak dotąd Komisja nie została poinformowana o jakimkolwiek naruszeniu zobowiązania podjętego przez państwa członkowskie, aby nie negocjować oddzielnie z producentami szczepionek, którzy zawarli z Komisją umowę zakupu (z wyprzedzeniem)